Glencore: bức tranh kỹ thuật vẫn tăng sau thu nhập 1H - Forexcom


Forexcom


Glencore, công ty khai thác, đã báo lỗ nửa đầu năm 2,6 tỷ đô la so với lợi nhuận 226 triệu đô la một năm trước đó, bị thiệt hại bởi khoản lỗ 3,2 tỷ đô la liên quan đến giá hàng hóa giảm. Ebitda được điều chỉnh đã giảm xuống còn 4,83 tỷ đô la từ 5,58 tỷ đô la một năm trước, nhưng đánh bại dự báo . Công ty đã quyết định loại bỏ cổ tức cho năm 2020.
Từ quan điểm chuyên sâu, cổ phiếu tiếp tục giao dịch thành một kênh tăng giá được rút ra từ giữa tháng 3 và vẫn được hỗ trợ bởi MA 50 ngày của nó trong khi chỉ báo RSI hàng ngày vẫn nằm trong vùng mua. Chừng nào 173 không bị phá vỡ, xu hướng vẫn tăng với 212 (trùng lặp tháng 12 năm 2019) và sau đó là 224 (khoảng cách ngày 21 tháng 2) làm mục tiêu.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital