AUD / USD xác nhận đột phá mô hình - Forexcom


Forexcom


Sử dụng công cụ nghiên cứu "TC Market Buzz " trong tab Phân tích thị trường, chúng tôi đã xác định được một số tiếng vang thị trường xung quanh cặp tiền tệ AUD /USD .

Khối lượng tin tức đã tăng hơn bình thường với định hướng tích cực 75%

Nhìn vào 4- biểu đồ giờ, AUD /USD vẫn nằm trong xu hướng tăng được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Giá chỉ vượt qua một mẫu tiếp tục tam giác đối xứng cổ điển . Miễn là hỗ trợ có thể giữ gần mức 0,69, hãy tìm kiếm mức tiếp tục cao hơn tới 0,708.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView